Ar Jums jau yra 20 metų?

Apgailestaujame, tačiau į svetainę gali patekti tik asmenys sulauke 18 metų.

Asmens duomenų tvarkymas įmonėje "Volfas Engelman"

AB „Volfas Engelman“, tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis, užtikrina asmens duomenų saugumą bei įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto jų sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, platinimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kito neteisėto jų naudojimo.

AB „Volfas Engelman“ duomenų subjektų asmens duomenis tvarko tikslais, nurodytais duomenų subjektams asmens duomenų rinkimo metu. Be kitų AB „Volfas Engelman“ tvarkomų asmens duomenų, bendrovė tvarko ir žemiau nurodytus asmens duomenis.

AB „Volfas Engelman“ patalpose ir teritorijoje, pažymėtose vaizdo stebėjimą informuojančiu ženklu, vykdo vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimo įrenginiais užfiksuoti duomenų subjektų vaizdo duomenys:

• tvarkomi duomenų subjektų ir AB „Volfas Engelman“ turto apsaugos užtikrinimo bei bendrovės teisėtų interesų, kai yra padaroma žala duomenų subjektams ar bendrovės turtui, įgyvendinimo tikslu;
• šių asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų;
• šie asmens duomenys bus saugomi iki 30 kd, išskyrus atvejus, kai šie duomenys reikalingi konkrečiam įvykiui tirti;
• šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar tarp duomenų subjekto ir bendrovės sudaryta sutartimi (jeigu tokia būtų sudaryta) numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra būtinas, siekiant užtikrinti duomenų subjektų ir bendrovės turto apsaugą.

AB „Volfas Engelman“ vykdo pokalbių, vykdomų bendrovės nemokamu kokybės telefonu Nr. 8800 72427, garso įrašymą. Garso duomenų įrašymo metu užfiksuoti duomenų subjekto duomenys:
• tvarkomi tikslu užregistruoti vartotojo atsiliepimą ir juo remiantis imtis pagrįstų veiksmų, kad būtų užtikrinta bendrovės produktų kokybė;
• šių asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų;
• šie asmens duomenys bus saugomi 30 kd, išskyrus atvejus, kai šie duomenys reikalingi konkrečiam įvykiui tirti;
• šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar tarp duomenų subjekto ir bendrovės sudaryta sutartimi (jeigu tokia būtų sudaryta) numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra reikalingas, siekiant užtikrinti bendrovės teisėtą interesą įvertinti nusiskundimuose ar kitokiuose pranešimuose pateiktą informaciją ir ja remiantis imtis pagrįstų veiksmų.

AB „Volfas Engelman“ tvarko kandidatų į bendrovės darbuotojo pareigas asmens duomenis, kurie pateikiami kandidatų gyvenimo aprašymuose (CV) ar motyvaciniuose laiškuose, ir kurie:
• tvarkomi AB „Volfas Engelman“ vidaus administravimo ir kandidatūros į bendrovės turimas darbo vietas įvertinimo tikslu;
• šių asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytus teisinius pagrindus: 6 str. 1 d. a) p. – duomenų subjekto sutikimu, 6 str. 1 d. b) p. – tvarkyti duomenis būtina, siekiant kandidato prašymu įvertinti kandidatūrą prieš sudarant su juo darbo sutartį (jeigu tokia būtų sudaroma);
• bus saugomi 1 (vienerius) metus nuo jų pateikimo dienos, ar iki sutikimo juos tvarkyti atšaukimo (jeigu kandidatas atšaukia savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis anksčiau šio termino);
• šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar sutartimi (jeigu tokia būtų sudaryta) numatytas reikalavimas, tačiau jų pateikimas yra reikalingas, siekiant bendrovei įvertinti kandidatūrą bei atitikimą turimai darbo vietai, todėl nepateikus šių duomenų, bendrovė neturėtų galimybės įvertinti kandidatūros ir pasiūlyti darbo vietos;
• duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų, nurodytų pateiktame gyvenimo aprašyme (CV) ar motyvaciniame laiške tvarkymo, ir tokiu atveju bendrovė nebetvarkys tokių asmens duomenų, nebent juos bus reikalinga tvarkyti kitais pagrindais nei sutikimas, tačiau dėl sutikimo atšaukimo bendrovei nebesaugant gyvenimo aprašyme (CV) ar motyvaciniame laiške pateiktos informacijos, bendrovė neturės galimybės įsitikinti kandidatūros tinkamumu ir pasiūlyti turimų laisvų darbo vietų.

Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarko AB „Volfas Engelman“, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl jo asmens duomenų tvarkymo, bei atvykę bendrovės buveinės adresu ir patvirtinę savo asmens tapatybę, arba el. paštu duomenuapsauga@volfasengelman.lt, tinkamai identifikavę savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis:
• reikalauti ištaisyti tvarkomus jų asmens duomenis, jeigu jų asmens duomenys yra netikslūs;
• reikalauti ištrinti jų asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymą, kai užginčijamas duomenų tikslumas, kai asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, kai bendrovei nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, ar kai duomenų subjektas išreiškia nesutikimą tvarkyti asmens duomenis;
• reikalauti pateikti jiems (perkelti) jų asmens duomenis, jeigu asmens duomenys buvo pateikti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir jie yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Esant prieš tai išdėstytoms sąlygoms, duomenų subjektai turi teisę reikalauti, kad jų asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui, kai tai yra techniškai įmanoma;
• susipažinti su savo asmens duomenimis, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus, asmens duomenų šaltinius, bei informaciją apie tai, kaip ir kokiais atvejais duomenų subjektas gali pasinaudoti teise reikalauti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, ar apriboti asmens duomenų tvarkymą ar nesutikti su tokiu tvarkymu;
• tuo atveju, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto bendrovės intereso, duomenų subjektas, dėl su juo susijusių konkrečių priežasčių, turi teisę išreikšti nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo. Tokiu atveju bendrovė įsipareigoja nebetvarkyti tokių duomenų subjekto asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu bendrovė tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.

AB „Volfas Engelman“ tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys gali būti teikiami tiems duomenų gavėjams, kuriems duomenų subjektas pateiks sutikimą dėl savo asmens duomenų teikimo arba kuriems tokius asmens duomenis bendrovei būtina pateikti, siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas pareigas ar užtikrinti teisėtus bendrovės interesus.

Premium

HORN
Premium

DYNAMI:T FRAPPE

Ice coffee with milk
DYNAMI:T FRAPPE

UNIQA

Negazuotas natūralus mineralinis vanduo
UNIQA

UNIQA

GAZUOTAS NATŪRALUS MINERALINIS VANDUO
UNIQA

Su aviečių sultimis

SMETONIŠKA
Su aviečių sultimis

Rinktinis

Volfas Engelman
Rinktinis

Kartu su Jurgiu Didžiuliu atidaryta vasaros terasa

Kartu su Jurgiu Didžiuliu atidaryta vasaros terasa

WIPA

PASAULIO SKONIAI
WIPA

ŠVIESUSIS ELIS

Volfas Engelman
ŠVIESUSIS ELIS

MANGŲ RADLERIS

VOLFAS ENGELMAN
MANGŲ RADLERIS

APELSINŲ RADLERIS

Volfas Engelman
APELSINŲ RADLERIS

Tamsusis Nealkoholinis

VOLFAS ENGELMAN
Tamsusis Nealkoholinis

GALAXY TAMSUSIS ELIS

GALAXY TAMSUSIS ELIS

VOLFAS ENGELMAN
GALAXY TAMSUSIS ELIS

Persikų skonio pinta

FASSBRAUSE - ALUDARIŲ BET NE ALUS
Persikų skonio pinta

Citrinų skonio Pinta

FASSBRAUSE - ALUDARIŲ BET NE ALUS
Citrinų skonio Pinta

DETOX

VITAMINERAL PERFORMANCE
DETOX

Safari Watermelon taste

G:N
Safari Watermelon taste

Obuolių skonio

Hoggy's
Obuolių skonio

Kriaušių skonio

Hoggy's
Kriaušių skonio

Mango skonio

Sherwood
Mango skonio

IŠ STOKHOLMO

ALAUS LAIŠKAI
IŠ STOKHOLMO

IŠ BRIUGĖS

ALAUS LAIŠKAI
IŠ BRIUGĖS

AB „Volfas Engelman“ įgyvendina darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo projektą

AB „Volfas Engelman“ įgyvendina darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo projektą

Nealkoholinis kriaušių skonio

FIZZ
Nealkoholinis kriaušių skonio

„Volfas Engelman Studija“ atidarė lauko terasą kartu su „Saulės Kliošu“

„Volfas Engelman Studija“ atidarė lauko terasą kartu su „Saulės Kliošu“

HOP SCHNAPPS

VOLFAS ENGELMAN
HOP SCHNAPPS

Safari Kiwi-banana taste

G:N
Safari Kiwi-banana taste

Tradicinė Gira

Smetoniška
Tradicinė Gira

BCAA

VITAMINERAL PERFORMANCE
BCAA

WELLNESS

VITAMINERAL PERFORMANCE
WELLNESS

PERSIKŲ SKONIO

Fassbrause - aludarių bet ne alus
PERSIKŲ SKONIO

CITRINŲ SKONIO

Fassbrause - aludarių bet ne alus
CITRINŲ SKONIO

Volfas Engelman švenčia 165 metų jubiliejų

Volfas Engelman švenčia 165 metų jubiliejų

GALAXY AMBERIS

VOLFAS ENGELMAN
GALAXY AMBERIS

Gėrimų kupažistas (-ė)

Automobilinio krautuvo vairuotojas

Pilstymo linijos operatorius

Orange Spritz

Le Coq
Orange Spritz

Jubiliejinis

Volfas Engelman
Jubiliejinis

KING SIZE

DYNAMI:T LIMITED EDITION
KING SIZE

Kauno Technologijų Universiteto studentams atsiveria išskirtinės galimybės

Kauno Technologijų Universiteto studentams atsiveria išskirtinės galimybės

Nealkoholinis

Volfas Engelman
Nealkoholinis

Nealkoholinis KRIEK

Volfas Engelman
Nealkoholinis KRIEK

Cream Ale

Pasaulio skoniai
Cream Ale

Nonalcoholic

Volfas Engelman
Nonalcoholic

Mojito

Le Coq
Mojito

Vitality

Vitamineral Performance
Vitality

Power

Vitamineral Performance
Power

Gold

Horn disel
Gold

Obuolių skonio

Sherwood
Obuolių skonio

Pina Colada

Le Coq
Pina Colada

Kriaušių skonio

Sakmė
Kriaušių skonio

Šviesusis elis

1410
Šviesusis elis

Tamsusis elis

1410
Tamsusis elis

Braškių skonio

Sherwood
Braškių skonio

Ekstra

FORTAS
Ekstra

Tamsusis

FORTAS
Tamsusis

tradicinis

FORTAS
tradicinis

STIPRUSIS

FORTAS
STIPRUSIS

Volfas Engelman Lietuvos pulo čempionatas

Volfas Engelman Lietuvos pulo čempionatas

braškių skonio

meister radler
braškių skonio

Citrinų skonio

Kane's
Citrinų skonio

Miško uogų skonio

Sakmė
Miško uogų skonio

DYNAMI:T

Dynami:t original
DYNAMI:T

Blue Lagoon

Le Coq
Blue Lagoon

Margarita Watermelon

Le Coq
Margarita Watermelon

Galiūnų gira

Smetoniška

Tamsioji gira

Smetoniška
Tamsioji gira

Braškių skonio

Fizz
Braškių skonio

Mėlynių skonio

Fizz
Mėlynių skonio

Kriaušių skonio

Sherwood
Kriaušių skonio

Persikų nektaras

Aura
Persikų nektaras

Ananasų nektaras

Aura
Ananasų  nektaras

Multivitaminų nektaras

Aura
Multivitaminų nektaras

Pomidorų sultys

Aura
Pomidorų sultys

Apelsinų sultys

Aura
Apelsinų sultys

Naujas limonadas padės užpildyti vaikų svajones

Naujas limonadas padės užpildyti vaikų svajones

„VOLFAS ENGELMAN Bavarų“ – tikras vokiškas pilsneris

„VOLFAS ENGELMAN Bavarų“ – tikras vokiškas pilsneris

Knygos

Braškių skonio

Sakmė
Braškių skonio

Kolos skonio

Kane's
Kolos skonio

Persikų Radleris

Volfas Engelman
Persikų Radleris

Safari

G:N
Safari

Imperial gira

Volfas Engelman
Imperial gira

nefiltruotas

1410
nefiltruotas

BALTA PINTA

VOLFAS ENGELMAN
BALTA PINTA

Bravoro pinta

Volfas Engelman
Bravoro pinta

Blond

PASAULIO SKONIAI
Blond

Horn Disel

Horn disel
Horn Disel

Imperial porteris

Volfas Engelman
Imperial porteris

Horn Disel Strong

Horn disel
Horn Disel Strong

Horn Disel tradicinis

Horn disel
Horn Disel tradicinis

Delikatus mili

Volfas Engelman
Delikatus mili

Ipa

PASAULIO SKONIAI
Ipa

Vyšnių KRIEK

PASAULIO SKONIAI
Vyšnių KRIEK

Australian Pale Ale

PASAULIO SKONIAI
Australian Pale Ale

Galaxy šviesusis

VOLFAS ENGELMAN
Galaxy šviesusis

Vitamin Energy

Dynami:t
Vitamin Energy

Apelsinų skonio

Meister Radler
Apelsinų skonio

Bohemijos tamsusis

Volfas Engelman
Bohemijos tamsusis

Kriaušių skonio

Fizz
Kriaušių skonio

Granatų skonio

Sherwood
Granatų skonio

BAVARŲ pilsneris

VOLFAS ENGELMAN
BAVARŲ pilsneris

PILZENO

VOLFAS ENGELMAN
PILZENO

TRADICIŠKAS

VOLFAS ENGELMAN
TRADICIŠKAS